CISPLATIN - ยา

Cisplatinตัวเลือกของบรรณาธิการ
เรนิน - Angiotensin
เรนิน - Angiotensin
Cisplatin: ข้อบ่งชี้, ประสิทธิภาพ, วิธีการใช้, คำเตือน, การตั้งครรภ์, ให้นมบุตร, ผลข้างเคียง, ข้อห้าม, กลไกการออกฤทธิ์, ปฏิสัมพันธ์