CISPLATIN - ยา

Cisplatinตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปวดท้องขณะตั้งครรภ์
ปวดท้องขณะตั้งครรภ์
Cisplatin: ข้อบ่งชี้, ประสิทธิภาพ, วิธีการใช้, คำเตือน, การตั้งครรภ์, ให้นมบุตร, ผลข้างเคียง, ข้อห้าม, กลไกการออกฤทธิ์, ปฏิสัมพันธ์