OVITRELLE - CHORIOGONADOTROPIN ALFA - ยา

Ovitrelle - choriogonadotropin alfaตัวเลือกของบรรณาธิการ
Gastrografin - แผ่นพับบรรจุภัณฑ์
Gastrografin - แผ่นพับบรรจุภัณฑ์
Ovitrelle - choriogonadotropina alfa - เอกสารข้อมูล: ข้อบ่งชี้, ประสิทธิภาพ, วิธีการใช้, คำเตือน, การตั้งครรภ์, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ผลข้างเคียง, ข้อห้าม, interazones