GUILLAIN-BARRé SYNDROME: การวินิจฉัยและการรักษา - ระบบประสาท-สุขภาพ

Guillain-Barré Syndrome: การวินิจฉัยและการรักษาตัวเลือกของบรรณาธิการ
Gastrografin - แผ่นพับบรรจุภัณฑ์
Gastrografin - แผ่นพับบรรจุภัณฑ์
ความสำคัญของการวินิจฉัยโรค Guillain-Barrè ในระยะเริ่มต้น: rachicentesis, คลื่นไฟฟ้าหัวใจและ spirometry การบำบัดและการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ