ENTEROGERMINA ® สปอร์บาซิลลัสคลอส - ยา

ENTEROGERMINA ® สปอร์บาซิลลัสคลอสตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปวดท้องขณะตั้งครรภ์
ปวดท้องขณะตั้งครรภ์
ENTEROGERMINA ® - สปอร์ของ Bacillus Clausii - แผ่นข้อมูล: ข้อบ่งชี้, ประสิทธิภาพ, วิธีการใช้, คำเตือน, การตั้งครรภ์, เลี้ยงลูกด้วยนม, ผลข้างเคียง, ข้อห้าม, ปฏิกิริยา