INFLECTRA - INFLIXIMAB - ยา

Inflectra - infliximabตัวเลือกของบรรณาธิการ
อาการปวดเต้านมที่ไม่ขึ้นกับวัฏจักร (non-cyclic mastodynia)
อาการปวดเต้านมที่ไม่ขึ้นกับวัฏจักร (non-cyclic mastodynia)
Inflectra - infliximab - เอกสารข้อมูล: ข้อบ่งชี้, ประสิทธิภาพ, วิธีการใช้, คำเตือน, การตั้งครรภ์, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ผลข้างเคียง, ข้อห้าม, ปฏิกิริยา