DATSCAN - IOFLUPANE - ยา

DaTSCAN - ioflupaneตัวเลือกของบรรณาธิการ
Maalox Plus - แผ่นพับแพ็คเกจ
Maalox Plus - แผ่นพับแพ็คเกจ
DaTSCAN - ioflupane - เอกสารข้อมูล: ข้อบ่งชี้, ประสิทธิภาพ, วิธีการใช้งาน, คำเตือน, การตั้งครรภ์, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, ผลข้างเคียง, ข้อห้าม, ปฏิกิริยา